แบบฟอร์มเอกสาร

ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ

ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แ้จ้งสั่งซื้อ คือ เอกสารที่พนักงานผู้ขอซื้อวัสดุ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่จะสั่งซื้อ โดยแจ้งไปยังหน่วยคลังพัสดุ

วันที่ เดือน ปี เล่มที่ เลขที่ เพื่อใช้ในงาน หน่วยงาน(แผนก,หมวด,หน่วย) ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ข้อเสนอแนะผู้จำหน่าย ต้องการภายในวันที่ ผู้ขอซื้อ ผู้อนุมัติการขอซื้อ ถึงหน่วยคลังพัสดุ โปรดสั่งซื้อของตามรายการดังนี้ ลำดับ หมายเลขกำกับวัสดุ รายการ หน่วยนับ ราคาซื้อครั้งที่แล้ว วัสดุคงเหลือ ต้องการซื้อจำนวน วัสดุคงเหลือ สูงสุด ต่ำสุด ผู้แจ้งสั่งซื้อ ลงวันที่ ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ ลงวันที่

  ใบขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ของพนักงาน

  ใบขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ของพนักงาน คือ เอกสารที่พนักงานต้องการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ แจ้งข้อมูลต่อฝ่ายบุคคลให้ทราบพร้อมทั้งแนบหลักฐาน

  ใบขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล – ที่อยู่

  วันที่........เดือน.........................พ.ศ.................

  เรื่อง ...................................................
  เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...………………………..อายุ.............ปี ตำแหน่ง....................................................
   พนักงานบริษัท…………………………….………จำกัด (มหาชน) รหัสพนักงาน......................................................

   ใบขอใช้รถ

   ใบขอใช้รถ คือ เอกสารที่พนักงานผู้ขอใช้รถ เป็นผู้กรอกรายละเอียดของเอกสาร โดยส่งให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ลงชื่ออนุมัติ ก่อนที่จะนำรถยนต์ออกไปใช้งาน

   วันที่ เดือน ปี ชื่อผู้ขอ แผนก ต้องการใช้รถวันที่ เวลา ถึงเวลา ประเภทการใช้งาน ก.รถยนต์นั่ง เพื่อ ข.รถยนต์ตู้โดยสาร เพื่อ จำนวนผู้โดยสาร คน สถานที่ปลายทาง ลงชื่อผู้ขอใช้รถ ลงวันที่ ลงชื่อหัวหน้าแผนกอนุมัติ ลงวันที่ หมายเหตุ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับหมวดธุรกิจ ถึง พนักงานขับรถ อนุมัติให้นำรถ หมายเลขทะเบียนรถ ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบขอใช้รถได้ ลงชื่อหัวหน้าหมวดธุรกิจ ลงวันที่

    ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบย่อ)

    ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบย่อ) ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

    คำว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ วันที่ ชื่อบริษัท-ที่อยู่ผู้ออกใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่เครื่อง TAX INV(ABB) สินค้า ภาษี รวม ภาษี7% มูลค่าสินค้า รวม เงินสด ทอน เครื่อง เวลา แคชเชียร์NAME0 P=สินค้าราคาพิเศษ V=สินค้าคิดภาษี VAT INCLUDED

     ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)

     ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

     คำว่า ใบกำกับภาษีแบบเต็ม หมายเลขเครื่อง เลขที่ วันที่ เวลา จุดขาย ชื่อ-ที่อยู่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ชื่อ-ที่อยู่บริษัท(ลูกค้า) ลำดับ รหัสสินค้า/รายละเอียด จำนวน ราคา/หน่วย ราคารวมภาษี รวมเป็นเงิน ราคาปกติ หักส่วนลด ยอดคำนวณภาษี จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสินค้า จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ส่งสินค้า ลงชื่อผู้รับสินค้า

      แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน

      แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน คือ เครื่องมือที่จะพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเก่า ต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานก็คือ การฝึกอบรมนั่นเอง

      แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน
      1. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง?
      1.1 ……………………………………………………………………………………………………….
      1.2 ……………………………………………………………………………………………………….
      1.3 ……………………………………………………………………………………………………….
      1.4 ……………………………………………………………………………………………………….
      1.5 ……………………………………………………………………………………………………….
      2. การทำงานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง?
      2.1 ……………………………………………………………………………………………………….
      2.2 ……………………………………………………………………………………………………….
      2.3 ……………………………………………………………………………………………………….
      2.4 ……………………………………………………………………………………………………….

       แบบสอบถามประวัติพนักงาน

       แบบสอบถามประวัติพนักงาน เพื่อเก็บเป็นประวัติของพนักงานโดยข้อมูลมาจากพนักงานและหลักฐานที่แนบมาให้

       เลขประจำตัว แผนก ฝ่าย ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วันเดือนปีเกิด จังหวัด บัตรประชาชนเลขที่ ออก ณ อำเภอ จังหวัด เมื่อวันที่ วันหมดอายุ ที่อยู่ปัจจุับัน สถานภาพการสมรส ชื่อ-สกุลบิดา,มารดา พี่น้อง ญาติพี่น้องที่ทำงานในบริษัทหรือเครือเดียวกัน ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ที่ตั้ง ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา ลงชื่อพนักงาน วันที่ แนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้สมบูรณ์

        แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา

        แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา คือ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม/สัมมนา เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา แต่ละครั้ง

        ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร วันเดือนปี สถานที่ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลงชื่อเช้า ลงชื่อบ่าย

         แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)

         แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด) คือ ฟอร์มที่แจ้งให้พนักงานเก่าได้ทราบข้อมูลทางกระดานบอร์ดของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำตัวของพนักงานที่เข้าใหม่

         รูปภาพพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก วันเข้างาน อายุ การศึกษา ประสบการณ์

          แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)

          แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2) เป็นแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้มาสัมภาษณ์งานได้มากที่สุด

          แบบฟอร์มช่วยการสัมภาษณ์
          ประวัติผู้สมัครงาน
          (ระดับปริญญาตรี)

          1. ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)
          ..............................................................................................................................................................................................
          ..............................................................................................................................................................................................

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์