แบบฟอร์มเอกสาร

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารนี้ออกโดยแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเป็นผู้รับรองพนักงาน

สถานที่ตรวจ วัน เดือน ปี ข้อความในจดหมาย ระบุชื่อนายแพทย์/แพทย์หญิง ใบอนุญาติเลขที่ ที่อยู่สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว บัตรประจำตัวเลขที่ วันที่ เดือน ปี ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ... ลงชื่อ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

  ใบฝากขาย

  ใบฝากขาย คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้ารับสินค้าไปขาย

  เลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ชื่อบริษัท-ที่อยู่(ลูกค้า) ชื่อพนักงานขาย เขตการขาย ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน รวมเงิน หักส่วนลด ยอดหลังหักส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้ส่งสินค้า ลงชื่อผู้จัดสินค้า ลงชื่อผู้อนุมัติ

   ใบประเมินการสัมภาษณ์

   ใบประเมินการสัมภาษณ์ คือ เอกสารที่ผู้สัมภาษณ์งานเป็นคนกรอกเอกสารและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเป็นผู้ประเมิน

   ชื่อผู้สมัครงาน ตำแหน่ง สังกัด ผลการประเมิน 1.ความรู้ 2.ทักษะ 3.ทัศนคติ 4.บุคลิกภาพ 5.อื่นๆ(ถ้ามี) ความเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อผู้สัมภาษณ์ วันที่ เดือน ปี

    ใบเบิกพัสดุ

    ใบเบิกพัสดุ คือเอกสารที่พนักงานเป็นผู้ใส่รายละเอียดในใบขอเบิกพัสดุ ให้กับฝ่ายพัสดุเป็นผู้จ่ายของให้

    วันที่ เดือน ปี สำหรับผู้เบิก แผนกฝ่าย รหัสแผนกฝ่าย เครื่องจักร เวลาเบิก สำหรับงาน ใบสั่งผลิตเลขที่ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เวลาจ่าย ลำดับจ่าย รหัสสินค้า รายการ จำนวน หน่วย ล๊อตที่ หมายเหตุ ลงชื่อผู้เบิก ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้สั่งจ่ายพัสดุ ลงชื่อผู้นำส่ง

     ใบเบิกของ

     ใบเบิกของ คือ เอกสารที่แสดงรายละเีอียดของวัสดุที่พนักงานเป็นผู้เบิก โดยลงชื่อ ผู้สั่งจ่าย ผู้รับของ ผู้จ่ายของ

     เลขที่ วันเดือนปี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ขอเบิกวัสดุเพื่อ จำนวน รายการ ดังนี้ ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ จำนวนเบิก จำนวนจ่าย หมายเหตุ หมายเหตุเพิ่มเติม ลงชื่อผู้เบิก ลงชื่อผู้สั่งจ่าย ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้จ่ายของ

      ใบนำส่งแฟกซ์

      ใบนำส่งแฟกซ์ ใช้นำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

      Fax cover sheet วันที่ เรื่อง จาก ตำแหน่ง ฝ่าย ถึง ตำแหน่ง บริษัท แฟกซ์ จำนวนหน้า ข้อความ

       ใบแจ้งหนี้

       ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ แจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน หรือแจ้งในวันครบกำหนดการชำระเงิน

       เลขที่ วันที่ เรียน ชื่อบริษัท-ที่อยู่(ลูกค้า) ผู้ติดต่อ ตำแหน่ง โทร แฟกซ์ หมายเหตุ ขอแจ้งหนี้ตามรายการ ดังนี้ รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน VAT7% จำนวนเงินทั้งสิ้น เงื่อนไขการชำระเงิน เงินสด เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ สาขา โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เลขที่Pay in Slip ลงชื่อผู้รับบิล ลงชื่อผู้อนุมัติ

        ใบแจ้งการปรับเงินเดือนพนักงาน

        ใบแจ้งการปรับเงินเดือนพนักงาน เป็นเอกสารที่ทางกรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นผู้แจ้งให้กับพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ โดยแจ้งเป็นจดหมาย

        ใบแจ้งการปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง

        วันที่.......................เดือน......................พ.ศ................

        เรียน............................................................

        บริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าจากการพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของท่านใน ตำแหน่ง............................................................หน่วย...................................................................................

         ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน

         ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน สำหรับฝ่าย/แผนกที่ผู้บังคับบัญชาต้องการที่จะเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้กับผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้รับทราบ

         วันที่ เดือน ปี ฝ่าย/แผนก ประจำ ชั่วคราว ตำแหน่งใหม่ ทดลองงาน ทดแทนตำแหน่งเก่า กรณีทดแทนตำแหน่งเก่า โปรดกรอกรายละเอียด ลักษณะงานโดยสังเขป ความรู้ความชำนาญพิเศษ การศึกษา/ประสบการณ์ขั้นต่ำ มีพนักงานในสังกัดสามารถเลื่อนหรือทดแทนตำแหน่งงานนี้ได้ มี ไม่มี (ถ้ามีโปรดระบุ) รายละเอียด ชื่อเ้จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด ลงชื่อผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่ สำหรับฝ่ายบุคคล/ธุรการ รับทราบ วันที่ เดือน ปี ความเห็น ลงชื่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ

          ใบคำขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน

          ใบคำขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน คือ เอกสารที่ออกโดยฝ่ายบุคคล โดยพนักงานผู้ขอทำบัตรประจำตัวพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์

          วันที่ เดือน ปี เรียนผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใส่รายละเอียดในจดหมาย ชื่อ ชื่อสกุล เลขที่บัตร ตำแหน่ง สังกัดฝ่าย มีความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวพนักงานใหม่ เนื่องจาก บัตรเก่าชำรุด บัตรสูญหาย เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้ายหน่วยงาน อื่นๆ และได้แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาพร้อมนี้ ลงชื่อ ผู้ขอทำบัตร ความเห็น/ข้อแนะนำผู้จัดการต้นสังกัด ลงชื่อ วันที่ เฉพาะฝ่าย ทำบัตรครั้งที่ผ่านมาเืมื่อวันที่ เลขรหัสบาร์โค้ด ชำระเงินค่าทำบัตรใหม่ จำนวน บาท ไม่ต้องชำระ (บัตรเก่าชำรุด อายุใช้งานเกิน 1 ปี) จัดทำบัตรใหม่ วันที่ เลขรหัสบาร์โค้ด ลงชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร ลงชื่อผู้จัดการฝ่าย ลงชื่อผู้รับบัตร วันที

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์