แบบฟอร์มเอกสาร

หนังสือแจ้งการลา

หนังสือแจ้งการลา คือ เอกสารที่พนักงานเป็นผู้แจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้า

วันที่ เดือน ปี เรียน ใส่ใจความในจดหมาย ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล แผนก มีความประสงค์ของลาหยุด คือ ลากิจ ลาป่วย ลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาอื่นๆ(โปรดระบุ) เนื่องจาก(เหตุผลในการลา) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ รวม วัน ลงชื่อ ผู้ลา วันที่ การอนุมัติ อนุมัติให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง อนุมัติให้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ลงชื่อ ผู้อนุมัติ วันเดือนปี หมายเหตุ

  ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน

  ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน คือ เอกสารที่พนักงานขับรถเป็นผู้กรอกในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นการเช็คสภาพรถไปด้วย

  หมายเลขรถ วันเดือนปี สำหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ผลัดที่ การตรวจประจำวัน ที่ เลขกม. สถานที่ เวลา ลายเซ็นผู้ขอใช้ บริษัท ส่วนตัว ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจน้ำมันเบรก ครัช ตรวจวัดลมยาง ทำความสะอาด เครื่องมือประจำรถ เข็มวัดระยะทาง จาก ถึง ระยะทาง ใช้งาน เติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนลิตร หล่อลื่น เบนซินซูเปอร์ น้ำมันหล่อลื่น หมายเหตุขัดข้อง อุบัติเหตุ การเสียหาย

   ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงาน

   ฟอร์รับเงินเดือนและเงินได้ื่อื่นๆ แก่พนักงาน คือ ฟอร์มเอกสารที่ให้สำหรับพนักงาน สรุปรายปี ของแต่ละปี ในเรื่องของรายได้อื่นๆ และภาษีอื่นๆ

   ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงาน ของบริษัท จำกัด ประจำปี พ.ศ. ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ที่อำเภอ จังหวัด อยู่บ้านเลขที่ แขวง เขต จังหวัด บัตรประจำตัวหรือต่างด้าว เลขที่ ที่อำเภอ จังหวัด สมรสเมื่อ พ.ศ. ทะเลียนสมรสเลขที่ นามสกุลเดิมของคู่สมรส มีบุตร คน ลำดับ ชื่อบุตร เกิดพ.ศ. เดือน เงินได้อื่นๆ เงินเดือน ล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน สะสม โบนัส ยอดรวมรายได้ ภาษีอื่นๆ ภาษีเงินเดือน ภาษีล่วงเวลา ภาษีเบี้ยเลี้ยง ภาษีเบี้ยขยัน ภาษีสะสม ภาษีโบนัส ยอดรวมภาษี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

    ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้

    ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ทุกวัน คือ เอกสารที่พนักงานขับรถเป็นผู้กรอกในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นการเช็คสภาพรถไปด้วย

    รถทะเบียน พนักงานขับรถ เริ่มใช้รถเมื่อเลข กม.ที่ วันจันทร์ที่ ถึง วันอาทิตย์ที่ เดือน พ.ศ. ฟอร์มนี้ใช้สำหรับพนักงานขับรถและผู้ควบคุมรถใช้เครื่องหมาย สภาพเรียบร้อย สภาพบกพร่อง รายการตรวจสอบ จ อ พ พฤ ศ ส อา รายงานสภาพบกพร่อง 1.น้ำมันโซล่า 2.ระดับน้ำมันเครื่อง 3.ระดับน้ำในหม้อน้ำและท่อยาง 4.ระดับน้ำกลั่น 5.ขั้วแบตเตอรี่ สายรัด 6.สายพานพัดลม 7.น้ำมันเบรกและการทำงานของเบรก 8.พวงมาลัย 9.ไฟทุกดวง 10.แตร 11.ที่ปัดน้ำฝน 12.ยาง4ล้อ 13.ยางอะไหล่ 14.เครื่องมือเปลี่ยนยาง 15.ความสะอาดทั่วไป 16.อื่นๆ(ถ้ามี) 1 2 3 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันเดือนปี

     ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ

     ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ คือ เอกสารที่ใช้แนบกับสิ่งของหรือเอกสาร ที่ส่งไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดส่งและผู้รับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     เลขที่ วัน เดือน ปี ถึง จาก หน่วย/แผนก บริษัท จำกัด หมายเลขเอกสาร ตั้งแต่ ถึง ได้จัดส่งเอกสารและสิ่งของตามรายการ ดังต่อไปนี้ เอกสารหมายเลข จาก-ถึง เอกสารหมายเลข จาก-ถึง สิ่งของอย่างอื่น(ถ้ามี)โปรดระบุ ดังนี้ ลงชื่อ ผู้จัดส่ง วันที่จัดส่ง ลงชื่อ ผู้รับ วันที่จัดส่ง (เซ็นชื่อรับแล้วแผ่นหลังคืนหน่วย/แผนก บริษัท จำกัด)

      ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่3

      ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 3 คือ เอกสารที่ฝ่ายบุคคลออกให้ผู้ที่มาสมัครงานเป็นผู้กรอกข้อมูลเพื่อพิจารณาต่อไป

      ชื่อ-นามสกุล(ไทย) ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ) รูป ตำแหน่งที่ต้องการ 1 เงินเดือน บาท/เดือน ตำแหน่งที่ต้องการ 2 เงินเดือน บาท/เดือน ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ เพจเจอร์ มือถือ อีเมลล์ อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประชาชนเลขที่ บัตรหมดอายุ ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.

       ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่2

       ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2 คือ เอกสารที่ฝ่ายบุคคลออกให้ผู้ที่มาสมัครงานเป็นผู้กรอกข้อมูลเพื่อพิจารณาต่อไป

       ชื่อ-นามสกุล(ไทย) ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ) รูป ตำแหน่งที่ต้องการ 1 เงินเดือน บาท/เดือน ตำแหน่งที่ต้องการ 2 เงินเดือน บาท/เดือน ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ เพจเจอร์ มือถือ อีเมลล์ อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประชาชนเลขที่ บัตรหมดอายุ ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.

        ฟอร์มใบลาออก

        ใบลาออก คือ เอกสารที่พนักงานเป็นผู้จัดทำเป็นจดหมายเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบความประสงค์ที่จะลาออกจากหน้าที่โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้

        เขียนที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ขอลาออก เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จำกัด ใส่รายละเอียดในจดหมาย ข้าพเจ้า พนักงานตำแหน่ง ของ บริษัท มีความประสงค์ของลาออกจากการเป็นพนักงาน ของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตุผล จึงขอสิ้นสุดการทำงานตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ลงชื่อ พนักงาน ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

         ใบอนุมัติรับพนักงาน

         ใบอนุมัติรับพนักงาน คือ เอกสารภายในที่ฝ่ายหรือแผนกใดก็ตามต้องการที่จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อยื่นให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ

         1. ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง หน้าที่งาน หน่วย หมวด แผนก 2.ให้เริ่มเข้าทดลองงานตั้งแต่วันที่ เงินเดือนริ่มต้น บาท 3.เหตุผลที่ต้องจ้างพนักงาน 4.สาเหตุที่รับพนักงาน เพิ่มตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งเดิม อยู่ในแผนกำลังพลปีนี้ ไม่อยู่ในแผนกำลังพลปีนี้ บรรจุประจำ บรรจุชั่วคราวระยะเวลา วัน 5.ประวัติพนักงาน ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานะ วุฒิการศึกษา สถานบันการศึกษา ประสบการณ์ 6. หน้าที่หลัก และลักษณะงานโดยสังเขป ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงชื่อ ความเห็นของผู้จัดการแผนกบุคคล ลงชื่อ ความเห็นของผู้จัดการแผนกต้นสังกัด ลงชื่อ อนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ ลงชื่อ วัน เดือน ปี

          ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)

          ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบุคคลภายในกรอกข้อมูลไว้เพื่อความปลอดภัย

          ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ วัน เดือน ปี บริษัท/ห้างร้าน ประเภทของรถ เลขทะเบียน วัตถุประสงค์ นัด ติดต่อ ไม่ได้นัด สิ่งที่นำเข้ามา สิ่งที่นำออกไป เวลาเข้า น. เวลากลับ น. ลงชื่อ รปภ. ลงชื่อ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ:เมื่อกลับออกไปจากบริษัทโปรดคืนเอกสารนี้ให้แก่ รปภ.

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์