เอกสารงานบุคคล

แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)

แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด) คือ ฟอร์มที่แจ้งให้พนักงานเก่าได้ทราบข้อมูลทางกระดานบอร์ดของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำตัวของพนักงานที่เข้าใหม่

รูปภาพพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก วันเข้างาน อายุ การศึกษา ประสบการณ์

  แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)

  แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2) เป็นแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้มาสัมภาษณ์งานได้มากที่สุด

  แบบฟอร์มช่วยการสัมภาษณ์
  ประวัติผู้สมัครงาน
  (ระดับปริญญาตรี)

  1. ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)
  ..............................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................

   แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่1)

   แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่1) เป็นแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้มาสมัครงานได้มากที่สุด

   แบบฟอร์มช่วยการสัมภาษณ์ (ชุดที่ 1)

   โปรดกรอกข้อความหรือตอบคำถามในช่วงว่างตามความเป็นจริง ตามลำดับหัวข้อ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด คำตอบเหล่านี้จะใช้ประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ดังนั้นหากคำตอบใดไม่ตรงความเป็นจริง บริษัท ฯ จะถือว่าท่านไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
   ข้อ 1 1.1 ข้าพเจ้าคือใคร? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยย่อเพื่อที่จะให้ผู้อื่นทราบว่าท่านคือใคร?)

    บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน

    บันทึกข้อความติดต่อ หรือเรียกว่า ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน เพื่อแจ้งให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบและลงชื่อรับทราบตามข้อความที่ได้รับแจ้ง

    เลขที่เอกสาร วันเดือนปี สำเนา เรื่อง ถึง จาก ข้อความ ลงชื่อพนักงานทั้งหมด

     บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี

     บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี คือ เป็นเอกสารที่บอกข้อมูลในการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบปีโดยแยกออกแต่ละเดือน

     หมายเลขพนักงาน ชื่อ-นามสกุล แผนก ฝ่าย วันที่เข้าทำงาน วันที่บรรจุ ประจำเดือน ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน พักร้อน อื่นๆ มาสาย รวม หมายเหตุแต่ละเดือน หมายเหตุพักร้อนสะสมเหลือปีที่แล้ว และจัดทำของปีถัดไป

      ทะเบียนประวัติลูกจ้าง

      ทะเบียนประวัติลูกจ้าง คือ เอกสารที่ออกโดยฝ่ายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลของลูกจ้าง

      แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ทะเบียนประวัติลูกจ้าง รูปภาพ เลขประจำตัวพนักงาน วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกษียณ เพศ ภูมิลำเนา สัญชาติ ศาสนา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะ ถ้าสมรสแล้วกรอกรายละเอียดเพิ่มในส่วนของคู่สมรสและบุตร วันเดือนปีเริ่มจ้าง-สิ้นสุดการจ้าง พนักงานรายเดือน พนักงานรายชั่วโมง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน ความรู้/ความสามารถพิเศษ การแต่งตั้งโยกย้าย และอัตราเงินเดือน ชุดที่ 2 ประสบการณ์การทำงาน เริ่มจากครั้งล่าสุดก่อน จาก-ถึง(พ.ศ.) ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่ตั้ง ตำแหน่งงาน เงินเดือน บันทึกเวลาทำงาน(ชั่วโมง)รวมลาหยุดต่างๆ การปฏิบัติงานดีเด่น/การกระทำความผิด ผลที่ได้รับ ลงวันที

       ฟอร์มจดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์งานและคัดเลือก

       ฟอร์มจดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์งานและคัดเลือก คือ เอกสารที่ออกโดยแผนกบุคคลเพื่อแจ้งเรื่องผลของการสัมภาษณ์งานและผลการคัดเลือก ให้กับผู้สัมภาษณ์งานได้ทราบ

       วันที่..................................................

       เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ และคัดเลือก
       เรียน ................................................

       ตามที่ท่านได้มาเขียนใบสมัคร และสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ นั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการสัมภาษณ์และคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ใคร่ขอแสดงความเสียใจที่เรียนให้ท่านทราบว่าตำแหน่งงานที่สมัครไว้นั้น ได้ทำการบรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอขอบคุณในการที่ท่านได้ให้ความสนใจในงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัครของท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างในโอกาสต่อไป
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

       ขอแสดงความนับถือ

       ………………………………………..

        ฟอร์มจดหมายขอสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน

        ฟอร์มจดหมายขอสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน คือ เอกสารที่ออกโดยแผนกบุคคลเพื่อแจ้งเรื่องของการสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานให้ผู้มาสัมภาษณ์งานได้ทราบ

        วันที่..........เดือน................พ.ศ...............

        เรื่อง การสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
        เรียน ................................................
        อ้างถึง จดหมาย / ใบสมัครงานของท่าน ลงวันที่.................................................

         ฟอร์มจดหมายการพิจารณาพนักงานทดลองงาน

         ฟอร์มจดหมายการพิจารณาพนักงานทดลองงาน คือ เอกสารที่ออกโดยผู้จัดการแผนกบุคคล เพื่อพิจารณาให้กับพนักงานทดลองงานต่อไป

         วันที่ เรื่อง เรียน ใส่รายละเอียดของพนักงานทดลองงานต่างๆ เพื่อทางแผนกฯ จะได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติสั่งการเกี่ยวกับพนักงานทดลองงานต่อไป ลงชื่อผู้จัดการแผนกการบุคคล เรียน ผู้จัดการแผนกบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอให้บรรจุเป็นพนักงาน หรือ เลิกจ้างพนักงาน ลงชื่อหัวหน้าหน่วย ลงชื่อหัวหน้าหมวด ลงชื่อหัวหน้าแผนก พร้อมกับลงวันที่ แสดงความเห็นของแผนการบุคคล แสดงความเห็นการอนุมัติของฝ่ายจัดการ โดยผู้จัดการโรงงานหรือกรรมการผู้จัดการ

          สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

          สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

           

           

          ทำที่ ........................................... 

           

          วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. .............. 

           

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์