แบบฟอร์มเอกสาร

06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)

แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)

แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน
(สำหรับนายจ้างลูกจ้างผู้ร่วมงานและลูกค้าประเมินร่วมกัน)

ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................................................................................ตำแหน่ง.............................................................................................................................................
ชื่อพนักงานผู้ประเมิน(ผู้ประเมินร่วม)...................................................................................................

  05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)

  แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)

  แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
  (สำหรับลูกค้าเท่านั้น)

  ชื่อ-นามสกุล(ลูกค้า) ...........................................................................................................................
  ที่อยู่...................................................................................................................................................
  เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................................................................

   03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)

   แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)

   แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน
   (สำหรับนายจ้างและลูกจ้างปะเมินร่วมกัน)

   ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน..................................................................................................ตำแหน่ง......................................................................................................................................
   ชื่อพนักงานผู้ประเมิน(ผู้ประเมินร่วม)...........................................................................................

    02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)

    แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)

    แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน
    (สำหรับตัวพนักงานผู้ถูกประเมิน)
    ชื่อ-นามสกุล(ผู้ถูกประเมิน)........................................................................................................ ตำแหน่ง..............................................................................................................................................
    สังกัด................................................................ อัตราค่าจ้าง...............................................บาท/เดือน

     04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

     แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

     แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน
     (สำหรับเพื่อนร่วมงานเท่านั้น)

     ชื่อ-นามสกุล(เพื่อนร่วมงาน)ผู้ประเมิน..................................................................................................ตำแหน่ง..............................................................................................................................................
     ชื่อพนักงานผู้ถูกประเมิน.....................................................................................................................

      01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)

      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)

      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)

      ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน............................................................. ตำแหน่ง..............................................
      ชื่อพนักงานที่ถูกประเมิน.......................................................... ตำแหน่ง.............................................
      สังกัด................................................................ อัตราค่าจ้าง...............................................บาท/เดือน

       หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา

       หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา คือ เอกสารที่ออกเพื่อแจ้งเลิกจ้างพนักงานให้ทราบล่วงหน้า

       วัน เดือน ปี เรื่อง เรียน ใส่ใจความในจดหมาย ตามที่บริษัท จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง ชื่อ-สกุล เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่ ถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ โดยมีระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนเป็น เวลา วัน และในวันครบกำหนดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนให้ท่านพ้นสภาพเป็นพนักงาน ของบริษัทฯ บัดนี้งานโครงการ ของบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือ ช่วยเหลืองานของบริษัทฯ มาด้วยดี ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

        หนังสือเลิกจ้างพนักงาน

        หนังสือเลิกจ้างพนักงาน คือ เอกสารที่ออกเป็นจดหมายเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเลิกจ้างพนักงาน

        วัน เดือน ปี เรื่อง การเลิกจ้าง เรียน บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเลิกจ้างท่าน เหตุผลของการเลิกจ้างครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำในภาวะปัจจุบัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จึงมีความจำเป็นให้บริษัทฯ ต้องพยายามลดกำลังคน ลดต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน บริษัทได้พยายามทุกวิธีทางโดยหางานในตำแหน่งอื่นให้ท่านทำ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของท่านและตำแหน่งที่ว่างแล้ว ปรากฏว่าไม่อาจเสนองานในตำแหน่งใดๆ ที่เหมาะสมให้ท่านในขณะนี้ ดังนั้น

         หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ)

         หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) คือเอกสารรับรองการทำงานของพนักงานในส่วนราชการ

         ตราครุฑ ที่ หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ชื่อ-สกุล พนักงาน สังกัด ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ เดือน ปี จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปี เดือน
         (หน่วยงานต้นสังกัด)ขอรับรองว่า ชื่อ-สกุล เป็นพนักงานของ จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดีจึงขอรับรองไว้ ณ โอกาสนี้
         ให้ไว้ ณวันที่ เดือน ปี ลงชื่อ ตำแหน่ง

          หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน

          หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน คือ เอกสารที่ออกโดยผู้บังคับบัญชาให้กับพนักงานผู้ที่กระทำความผิด เพื่อแจ้งให้ทราบและกระทำการต่อไป

          วันเดือนปี เรื่อง เรียน ใส่ใจความในจดหมาย ด้วยปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยท่านได้กระทำความผิดเมื่อวันที่ ได้มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กล่าวคือท่านได้ขาดงานโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยมาแจ้งภายหลังว่าลาป่วย ซึ่งตามกฎของบริษัทฯ หากลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งท่านไม่มีมาให้ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านขาดงานโดยมิจ่ายค่าแรงให้ และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างท่านได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย บริษัทฯ ห้ามท่านทำผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวข้างต้นอี

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์