สัญญา

หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ตัวการ หรือ เจ้าของ" และ "ตัวแทน" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน

ทำที่.................................................
.......................................................

วันที่............เดือน.........................พ.ศ................

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อาศัยอยู่บ้านเลขที่………………..ถนน………………………ตรอก/ซอย……………..…………………………ตำบล/แขวง………………………..…………อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ตัวการ” หรือ ”เจ้าของ”
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท…………………………………….จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว…………..………………..

  หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร

  เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

  หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร

  ทำที่…………..……………………..
  ………………………………….

  วันที่…….เดือน………………พ.ศ. …………..

  หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท………….……………จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว…………………..…...
  กรรมการกระทำการแทนสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่..................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”

   หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

   เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

   หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
   โครงการ...............................................................

   ทำที่........................................................
   ............................................................
   วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...................
   หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท.................................จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว..................................

    หนังสือรับสภาพหนี้(กรณีไปศึกษาต่อ)

    เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้รับสภาพหนี้" และ "เจ้าหนี้" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง และฝ่ายผู้รับสภาพหนี้ได้ยืนยันรับรองว่าไม่มีคู่สมรส(เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทำหนังสือนี้

    หนังสือรับสภาพหนี้

    หนังสือฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน……………………..……….. แขวง/ตำบล……………..เขต/อำเภอ…………………..……….จังหวัด………………………..เมื่อวันที่……..…เดือน……………….พ.ศ……………....โดยนาย/นาง/นางสาว……………….……….อายุ………ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่……….หมู่ที่……….ถนน……..……………….แขวง/ตำบล…………………………เขต/อำเภอ…………………จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสภาพหนี้”ขอทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่สำนักงาน……………………..…………..โดย……………………….……...
    เลขาธิการ………………………..ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “เจ้าหนี้” ดังมีข้อความต่อไปนี้

     หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม

     ความยินยอมของคู่สมรส หากเป็นการทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก เช่าซื้อ จำนอง ก่อให้เกิดภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน หรือนำเงินสินสมรสไปให้กู้ ต้องให้คู่สมรสของคู่สัญญาให้ความยินยอมด้วย มิฉะนั้น คู่สมรสอาจฟ้องเพิกถอนสัญญาในภายหลังได้ - ภูริพัฒน์ พงษ์อักษร(http://www.npu.ac.th/General/pdf/m4.pdf)

     หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม

     ทำที่....................................................
     ............................................................

     วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ..............

      หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

      ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บุคคลซึ่ง จะทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์หรือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการที่ผู้เยาว์จะทำ นิติกรรม ซึ่งโดยปกติได้แก่บิดา มารดา เว้นแต่ไม่มีบิดา มารดา ก็จะได้แก่บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผู้เยาว์ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ปกครอง” (ป.พ.พ.มาตรา 1590)

      หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

      ทำที่…………………………………………….
      …………………………………………………

      วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………

      หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….………อายุ.………….ปี
      อาศัยอยู่บ้านเลขที่……………….ถนน…………………………..…………..ตำบล/แขวง…………………………..………
      อำเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด……………………….……..ซึ่งเป็น (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง) ของนาย/นาง/นางสาว………………………………………อายุ……………ปี ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว…………………..………………………...….เป็นผู้มีอำนาจในการทำ(นิติกรรมสัญญา)…………………………………………………………………….

       หนังสือมอบอำนาจ(เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท)

       - การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนและการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง - การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ

       หนังสือมอบอำนาจ
       (กรณีมอบอำนาจเพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท)

       เขียนที่........................................................
       ………………………………………………..

       วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................

       โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าหุ้นส่วน/ผู้เริ่มก่อการ/บริษัท..........................................................................จำกัด

        หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)

        - การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนและการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง - การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ

        หนังสือมอบอำนาจ
        (ทั่วไป)

        ทำที่………………………………………….
        ……………………………………………….

        วันที่………เดือน……………………….พ.ศ.………..

        ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………….
         (ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท)………………………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว.........………….…………
        สำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ เลขที่……………ตรอก/ซอย……………………..ถนน.........................................................

         หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี)

         - การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนและการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง - การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ

         หนังสือมอบอำนาจ
         (เกี่ยวกับคดี)

         ทำที่..........................................................
         ………………………………………………

         วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................

          หนังสือบอกเลิกสัญญา

          ตามมาตรา ๓๘๖ บัญญัติว่า "ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของ กฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาดั่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจถอนได้ไม่" สิทธิในการบอกเลิกสัญญามีได้ใน ๒ กรณี ดังนี้ คือ ๑ สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ๒ สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา ฝ่ายที่ประสงค์จะขอเลิกสัญญา ต้องเป็นฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ตามกฎหมายหรือตามสัญญา) การเลิกสัญญาเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ดังนั้น สัญญาจะระงับลงเมื่อต่อเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้มีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากเป็นฝ่ายที่ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว ผลก็คือสัญญายังคงไม่ระงับ

          หนังสือบอกเลิกสัญญา

          วันที่...........เดือน........................พ.ศ.............

          เรื่อง บอกเลิกสัญญา
          เรียน นาย/นาง/นางสาว ................................................
          ที่อยู่.....................................................................

          ตามที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................../ห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์