สัญญา

สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

หนังสือนี้ทำขึ้นที่………….………………………………………………………………………….
เมื่อวันที่………เดือน…………. พ.ศ…………..

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……อายุ………ปี
อยู่บ้านเลขที่……..…ตรอก / ซอย………………….ถนน…………………...ตำบล / แขวง……….……………อำเภอ / เขต…………………….จังหวัด………………ถือบัตรประจำตัว..........................เลขที่………………ออกให้เมื่อวันที่…………..……..…. ณ……………………..บัตรสิ้นกำหนดอายุวันที่………………………….

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้ให้กับบริษัท……………………………………………………จำกัด
โดย นาย/นาง/นางสาว……………………… ซึ่งเป็นนายจ้างของ นาย/นาง/นางสาว………..……….…..……

  หนังสือค้ำประกัน

  หนังสือค้ำประกัน

  หนังสือค้ำประกัน

  หนังสือนี้ทำขึ้นที่………….………………………………………………………………………….
  เมื่อวันที่………เดือน…………. พ.ศ…………..

   พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก)

   พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก)

   พินัยกรรมแบบธรรมดา
   (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)

   ทำที่.........................................................
   …………………………………………….

   วันที่..........เดือน.......................พ.ศ................

   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ...............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............ตรอก/ซอย....................ถนน.........................ตำบล/แขวง..................................

    พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ

    พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ

    พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ

    ทำที่..................................................
    ………………………………………..

    วันที่..........เดือน......................พ.ศ.................

    ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................อายุ...................ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่..........ตรอก/ซอย......................ถนน.........................ตำบล/แขวง...............................
    อำเภอ/เขต................................จังหวัด................................ขอทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายลงแล้ว

     พินัยกรรม

     พินัยกรรม

     พินัยกรรม

     พินัยกรรมฉบับนี้ทำที่บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย.............................ถนน.....................................
     ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................................
     เมื่อวันที่............เดือน..............พ.ศ.............

     ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................ได้คำนึงถึงสังขารของตนเองแล้ว ก็เห็นว่ามีอายุ

      หลักฐานการกู้ยืมเงิน

      เอกสารนี้สำหรับผู้กู้เป็นผู้จัดทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินไว้เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นการยืนยันความรับผิด หากปรากฏว่าผู้กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ผู้กู้พิมพ์ลายนิ้วมือลงแทนลายมือชื่อ และมีพยานลงลายมือ ชื่อรับรองลายนิ้วมือดังกล่าวสองคน

      หลักฐานการกู้ยืมเงิน

      ทำที่..........................................................
      ……………………………………………….

      วันที่................เดือน............................พ.ศ................

       หนังสือโอนสิทธิ

       เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้โอนสิทธิ" และ "ผู้รับโอนสิทธิ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

       หนังสือโอนสิทธิ

       ทำที่………………………………………
       …………………………………………..

       วันที่………..เดือน…………………….. พ.ศ……………

       หนังสือนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย / นาง / นางสาว …………………………..…อายุ………..อาศัยอยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………………..ตำบล/แขวง……………...……....อำเภอ/เขต……………….……จังหวัด………………………ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................ออกให้โดย.......................................... ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “ผู้โอนสิทธิ”

        หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน

        เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้อาศัย" และ "ผู้อาศัย" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

        หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน

        ทำที่…………………………………………
        ………………………………………………
        วันที่………..เดือน…………….……………พ.ศ.…………..
        สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างนาย/นาง/นางสาว……………………..……..…อายุ………ปี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…..…………..……ออกบัตร โดย………………………วันที่ออกบัตร โดย…../……/……วันหมดอายุบัตร ……/……/…...ซึ่งเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือบ้านเลขที่…………………………….และตามโฉนดเลขที่…………………..ซึ่งอยู่หมู่ที่………ถนน…………………..แขวง/ตำบล…………………เขต/อำเภอ………………………จังหวัด…………….……….. เนื้อที่…………………………….ตามสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อาศัย”

         หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ

         เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้สัญญา" และ "ผู้รับสัญญา" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

         หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ

         ทำที่…………………………………………
         ………………………………………………
         วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………
         หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างนาย/นาง/นางสาว..........................................อายุ........... อยู่บ้านเลขที่……….ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………..…………..ตำบล/แขวง……….……..…….อำเภอ/เขต………….….…………จังหวัด……………………บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..................................ออกให้โดย..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”

          หนังสือสัญญานายหน้า

          เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้ัสัญญา" และ "นายหน้า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

          หนังสือสัญญานายหน้า

          ทำที่………………………………………
          .............................................................

          วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว..............................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..............

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์